Main menu:

Site searchCategorie

Geschiedenis Van Droominterpretatie

Een korte geschiedenis van dromen en hun interpretatie

De interpretatie van dromen door droomexperts zal bijna zo oud zijn als het dromen op zich. We weten dat alle mensen, en vele dieren, elke nacht dromen. Mensen zijn altijd gefascineerd geweest door de oorzaak en de betekenis van dromen.

De interpretatie van dromen gaat minstens terug tot 3000-4000 jaar voor Christus. Dat weten we dankzij de vondst van kleitabletten uit die tijd waarop droominterpretaties werden vastgelegd. Men veronderstelt dat vele primitieve stammen aanvankelijk het onderscheid niet konden maken tussen de realiteit en de wereld van de droom. In vele gevallen beschouwden die mensen de wereld van de droom als een uitbreiding van de fysie-ke wereld rondom hen en dikwijls ervaarden ze die droomwereld als sterker dan de realiteit.

Droominterpretatie was zo belangrijk in de oude Griekse en Romeinse wereld dat generaals en andere militaire leiders op hun krijgstochten dikwijls vergezeld werden door droomlezers. Dromen werden zeer ernstig genomen en de Grieken en Romeinen beschouwden dromen vaak als boodschappen van hun goden.

Ook in het oude Egypte hadden dromen een religieuze inhoud en vervulden priesters tevens de functie van droomverklaarder.  Dromen behoorden tot de onderwerpen die de oude Egyptenaren vastlegden in de vorm van hiëroglyfen. Zij die bijzonder levendige of veelbetekenende dromen hadden, werden als gezegend beschouwd en genoten bijzonder aanzien in deze oude beschavingen. De gave om dromen te kunnen interpreteren werd eveneens gezien als een geschenk van de goden en de droomverklaarders hadden dan ook een bijzondere status in de maatschappij.

In de bijbel komen er meer dan 700 verwijzingen naar dromen voor en mensen beschouwden, in bijbelse tijden, dromen als zeer betekenisvol. Dromen en hun interpretatie komen voor in de meeste belangrijke boeken van de bijbel en andere heilige geschriften.

In vele gevallen werden dromen gezien als een vorm van profetie. Mensen interpreteerden hun dromen vaak als voortekens of waarschuwingen en hielden er rekening mee in hun bestaan. Dromen werden dikwijls be-schouwd als voortekens van godheden, als boodschappen van geesten of van overleden zielen. In sommige gevallen werden dromen zelfs aanzien als het werk van demonen met de bedoeling de dromer in de war te brengen en te verstoren.

Dromen waren zo belangrijk dat ze vaak de beslissingen van politieke en militaire leiders bepaalden, ze hadden hun invloed op krijgsplannen en politieke besluiten. Ook genezers vonden in hun dromen belangrijke aanwijzingen, hun dromen speelden dan ook een rol bij de diagnose en behandeling van allerlei ziekten.

Inheemse volkeren zagen dromen als een directe vorm van communicatie met goden en geesten en nog steeds vervullen dromen deze functie in culturen over heel de wereld. Velen geloofden, en geloven nog steeds, dat de ziel tijdens de slaap het lichaam verlaat en in verbinding staat met de wereld van de geesten.

Eén van die culturen waarin men geloofde dat de ziel elke nacht tijdens de slaap het lichaam verlaat, is de Chinese cultuur. De Chinezen geloofden dat, wanneer de dromer plots werd wakker gemaakt, het onmogelijk zou kunnen zijn voor de ziel in het lichaam terug te keren. Dat is de reden waarom sommige Chinezen nog steeds wantrouwig zijn over het gebruik van een wekker. En dit is slechts één voorbeeld om aan te tonen hoe oude legenden blijven spelen in de moderne wereld.

Sommige Mexicaanse en inheemse Amerikaanse samenlevingen delen in deze oude visie over het belang van dromen en geloven ook in een andere dimensie die bezocht word tijdens de droomfase van de slaap. Zij geloofden dat hun overleden voorouders in hun dromen aanwezig zijn en dat ze de vorm kunnen aannemen van dieren of planten. Zo zagen ze dromen als een manier om te communiceren met hun recente en oude voorvaderen en om wijsheid en kennis te verzamelen die hen zou kunnen dienen in het dagelijks leven. Dromen werden ook gezien als een bron van informatie over hun levensdoel en levensmissie.

Het respect voor dromen veranderde radicaal in de vroege 19de eeuw. In die tijd werden dromen vaak afgedaan als reacties op zorgen, op geluiden van buitenaf of zelfs op voedingsgewoonten en een slechte spijsvertering. Tijdens die periode hechtte men geen betekenis aan dromen en verdween de interesse voor droominterpretatie. Een grote verandering kwam er met Sigmund Freud, later in de 19de eeuw. 
Sigmund Freud verbaasde de psychiatrische wereld met het benadrukken van het belang van dromen. Met hem herleefde de –eens dode- kunst van de droominterpretatie.Technorati Tags: No Tags